b

Žilina_Bulvár

Žilina, SR

súťaž_2016

3.miesto

 

spolupráca_MArch.Daniela Majzlanová

idea

  Architektonicko-urbanistická súťaž na prestavbu ul. Antona Bernoláka na verejné mestské priestranstvo.

   Z pôvodne jednosmernej ulice navrhujeme verejný sad so starými odrodami ovocných stromov. Vytvárame  jednoduché druhové kompozície tak, aby mal návštevník prechádzajúci týmto priestorom možnosť prejsť celým spektrom výsadby. Farebný a voňavý mrak nad námestím, hra tieňov, záplava kvetov či zber jadrovín činí nové námestie neopakovatelným.  Lavička pod stromom ako jeden z mnohých archetypálnych prvkov, je jedným z najpríjemnejšich miest pre odpočinok...

mapa-slovensko

  "U nás a také v Itálii nebo ve  Francii je ulice jakási veliká hospoda nebo veřejný sad, shromaždiště, hřiště a divadlo, rozšířený domov a zápraží"

 

(Karel Čapek_Anglické listy 1924)

sipka a d e f g h i j k o p n m l

rez_pozdĺžny

rez_priečny

pôdorys_1.PP

pôdorys_2.PP

materiály

betón

dlažba + lavičky

štrk

vybrané stromy + petanque

gumová drť

detské ihrisko

voda

fontána

oceľ

konštrukcie pavilónov

zeleň

ovocné stromy

nízka výsadba

textília

pacilóny

fig.1  Trhovisko

fig.2   Detské ihrisko

fig.3   Vodná plocha

fig.4   Pavilóny

fig.5   Cyklobod

fig.6   Vodné hospodárstvo

miesta

situácia

schéma etapizácie projektu

funkčné usporiadanie územia

axonometria

   Hlavnou ideou návrhu je vytvorenie verejného „sadu“ v rámci mestského prostredia. Sad je tvorený celistvou zelenou štruktúrou organizovanou tak, aby pri jeho prechode umožnila vznik nových situácií. Voľná plocha, ktorá sa vytvorila vylúčením dopravy, umožňuje rozdelenie celej plochy do pravidelnej mriežky. Tá je základom ďalšieho delenia priestoru na menšie celky. Každý z týchto celkov odpovedá deleniu obytných blokov po stranách Bulváru. Centrálna čast, ktorá je v rámci bloku najvýrazenjšia, je ponechaná ako otvorená a môže slúžiť na zhromažďovanie väčšieho počtu obyvateľov. Výsadba na jeho severnej a južnej strane je organizovaná osovo do piatich radov a taktiež odpovedá základnej mriežke. Na vybraných miestach je raster výsadby porušený a daný strom je nahradený objektom, tvoriacim charakter vybraného miesta. Otvorené časti sa tak striedajú s intímnejšími miestami a poskytujú tak celú škálu druhov pobytového prostredia.

    V smere od ul.Fándlyho je vstup na námestie umožnený cez dva postranné prechody pre chodcov, taktiež sa tam nachádza vjazd a výjazd do podzemného parkovacieho domu. Výstup na Bulvár je umožnený cez dva prístupové vchody. Južná časť námestia je riešená vzhľadom na menšiu zaťaženosť cesty ako športová a oddychová. Sú tu umiestnené atraktory ako boulodrom (petanque), šachové a kartárske stolčeky, kolky. Taktiež sa tu nachádza „cyklobod“, ktorý okrem stojanov pre bicykle obsauje aj samooobslužnú servisnú stanicu. Smerom k stredu námestia sú umiestnené oddychové pavilóny. Rámy umožňujúce vytvorenie rôznych situácií v ich okolí (oddelenie textíliami, vytvorenie paravánov, možnosť umiestnenia čítacích altánkov, závesných sietí, atď.).

    Stred bulváru je vyčlenený multifunkčnosti. Otvorené priestranstvo je doplnené o vodné plochy. Dva pásy vodných trysiek na južnej strane a veľká kruhová plocha na severnej strane. Vodná plocha je uvažovaná ako „veľká mláka“ bez bordúry v rámci roviny dláždenia, priechodný prvok, ktorý počas letných dní umožňuje udržanie prijateľnej klímy v rámci tohto priestoru. V zimných mesiacoch je na tomto mieste možné nainštalovať ľadovú plochu. V tretej časti námestia sú situované detské atraktory, ďalej na sever sa nachádza socha  Antona Bernoláka.

    Bulvár uzatvára trhovisko, ktoré je tvorené pavilónmi umožňujúcimi spájanie a rozprestrenie podľa aktuálnej potreby. Prechod cez ulicu Veľká okružná zabezpečuje prechod pre chodcov v šírke celého námestia. Extrémna šírka prechodu umožňuje bezpečný a omnoho rýchlejší prechod cez komunikáciu, prepojí a zjednotí Bulvár s predpolím komplexu  Auparku, a taktiež bude zaujímavým grafickým prvkom v pohľade užívateľa. Neoddeliteľnou súčasťou celého priestoru sú predpolia prevádzok v parteri, na ktorých budú vznikať letné terasy a dosiahne sa prepojenie interiéru samotných prevádzok s priestorom sadu. Počítame s jednotným regulatívom pre letné terasy a s umiestnením mobiliáru priamo na povrch dlažby, bez oddeľovania plotmi a inými bariérami.

    Sad je tvorený starými odrodami ovocných stromov. Geneticky cenné odrody jadrovín vhodné na pestovanie v okolí Žiliny, vytvárajú dôležitú biodiverzitu tohto sadu. Odrody sú vyberané s prihliadnutim na ich nízkoúdžbovosť, výšku, tvar a, samozrejme, rodivosť. Každý zo spomínaných atraktorov je ohraničený druhovou výsadbou. Bulvár tak získava punc jedinečného mestského sadu, arboréta. Jedlosť plodov dáva možnosť vzniku nových miestnych tradícií ako sú napr. jablkové či hruškové slávnosti, ktoré podporia vznik miestnych reálií a umožnia zapojenie rezidentov do spoločných akcií najrôznejšieho charakteru.

 

ul. Veľká okružná

ul. Fándlyho