Panelové bytové domy

Farebnosť?

kdekoľvek

štúdia_2014

 

súčasný stav

   Zatepľovanie bytových domov je témou, ktorá sa dotýka mnohých oblastí. Tou najviac viditeľnou je samotný vzhľad "nových" fasád, ktoré postupne menia kompaktný charakter sídlisk do podoby nekontrolovateľného farebného chaosu. Zámer obyvateľov, ktorí sa touto cestou snažia "poľudštiť" neosobnosť panelových domov v súčasnosti dospel do opačného extrému a prebujnelé polychrómne sídliská sú výrazným rušivým prvkom v siluete mesta a krajiny.

  Návrh sa snaží vrátiť sídliskám ich pôvodný jednotný charakter, ktorý sa však s príchodom noci rýchlo mení. Luminiscenčné a reflexné časti fasád na seba preberajú orientačnú funkciu, no zároveň umožňujú náučnú a zábavnú formu komunikácie v mestskom priestore.

vizualizácie

mapa-slovensko a b d e

  Súčasný spôsob rekonštrukcie fasád panelových bytových domov so sebou nesie niekoľko negatívnych javov. Špecifickým spôsobom výraznou formou negatívne zasahuje do vzhľadu sídelných celkov. Sídliská strácajú svoj pôvodný charakter a nadobúdajú vizuálnu formu slumu. Snaha “poľudštiť” paneláky tak dosahuje momentu, keď je pestrosť nahradená rušivým dojmom a ulice dostávajú pitoreskný charakter.

Sládkovičova ul.

 

úryvok z autorovej tvorby

(dielo môže fungovať ako celok v rámci celej ulice)

luminiscenčné _ efekt je rovnomerný, dlhotrvajúci a nezávislý na priamom zdroji svetla

  Jednotná farebnosť ako základ celého sídelného celku. Pri dodržaní jednotnej koncepcie nadobudne ulica kompaktný a jednotný charakter. Pokiaľ je zástavba tvorená viacerými typmi panelových bytových domov, vyniknú predovšetkým rastre okenných otvorov, balkónov a loggií a priestor bude architektonicky zhodnotený. Monochromatické riešenie fasád domov vytvorí pozadie, pred ktorým vynikne predovšetkým zeleň vypĺňajúca priestor medzi jednotlivými domami.

reflexné _ efekt je priamo závislý na zdroji svetla

“Sotva sa červenavú zarďívala ďeňňica žárú,

A z ňeba hustošerú noc i černé zháňala sťíni:

Už Jaroslav pastír z belavím bol stádom u hája. Stádo po pastviskách a širéj sa okruhľiňe páslo;

Páslo i obrosenú ze všéj chuťi hrizlo travičku.

Sám aľe pod trojakí dub na pri spodku vipuklú

A z makkím mochem obrostlú hrču naproťi sadnul.

I všaďe jak ľen krásu, čirú všaďe rozkoš uzíral,

Najsladšú opojen v pľesajícém srdci radosťú”

princíp I.

(autorská tvorba)

princíp II.

(názov ulice a popisné čislo)

princíp III.

(regionálne vzory)

Maróthy-Šoltésovej

 

názov ulice a číslovanie domov umiestnené v parteri, jednotne pre celý blok

Žilinská ul.

 

folklórny motív daného kraja použitý na fasáde domu

c

  Luminiscenčné časti fasád v noci napomáhajú predovšetkým pri orientácii v rámci sídliska

idea