mapa-slovensko

Leopoldov

mestský úrad

 

Leopoldov, SR

súťaž_2014

 

sipka

pôdorys_otvorený stav

súčasný stav

  Komplex budov nového mestského úradu je jasne akcentovaný a vymedzený v okolitom priestore mesta. Riešené územie bolo využité v maximálnej možnej miere tak, aby bola doplnená chýbajúca uličná čiara na obidvoch stranách nárožia, na ktorom sa nachádza.

  Exponovaná poloha stávajúceho úradu bola východiskom pre vytvorenie „hradby“, ktorá lemuje celý komplex. Jeho základ tvorí voľné námestie, ktoré sa vo svojej pravej podobe v meste nikde nenachádza, nakoľko priľahlé Námeste sv.Ignáca je v súčasnej podobe skôr parkom ako námestím. Okolo tohto nového námestia sú  po stranách rozmiestnené požadované funkcie tak, aby vytvárali miesto, ktoré bude dopĺňať chýbajúce mestotvorné prvky.

A B C D E F G H1 H2

situácia

axonometria

axonometria_II.etapa

axonometria_I.etapa

pôdorys 1.np

pôdorys 2.np

rez_AA

rez_BB

rez_CC

pohľad_západný

pohľad_serevný

vizualizácie

   Námestie má nezastupiteľnú úlohu v rámci života mesta a je základom rozvoja spoločenského a kultúrneho života jeho obyvateľov. Je miestom, kde sa môže prejaviť otvorenosť mesta voči jeho obyvateľom, ako aj miestom reflexie obyvateľov voči zastupiteľom mesta. Novovzniknuté námestie je čistým priestorom, ktorý poskytuje možnosť voľného využitia v rámci roka. Stretávacia fukncia obyvateľov mesta, predaj výrobkov, sedenie pred knižnicou cez deň, večerné premietania, usporiadavanie verejných akcií, či už ide o pravidelné podujatia alebo občasné akcie.

mestský úrad_spoločné priestory

mestský úrad_kancelárie

"hradba"_námestie

parkovanie

skladové priesory a technologické zázemie

knižnica

idea

L