1

La Biennale di Venezia

Československý pavilón

Československý pavilón,

Giardini di Venezia, Taliansko

 

súťaž_2016

 

sipka

idea

   Stavebný zákon prijalo Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky pred štyridstiami rokmi. Napriek mnohým doterajším pokusom o jeho zmenu, napriek pádu totalitného režimu ako aj zmenám v názvoch štátneho útvaru, navzdory rozdeleniu rebupliky na dve samostatné entity, platí tento zákon do dnešných dní.

        Množstvo väčších, či menších úprav, ktorými tento predpis za štyridsať rokov prešiel sa podpísalo na jeho podobe, stále však tvorí najvyšší právny rámec v oblasti architektúry na Slovenku aj v česku.

      Československý pavilón je priestorom, kde sa prostredníctvom prepisu znenia tohto zákona fyzicky poukáže na potrebu slobody pri tvorbe prostredia. Inštalácia, ktorá bez nutnosti prekladu donúti návštevníkov zaujímať sa o ich lokálne zákony a labyrint, ktorý naliehavou formou poukáže na prekonávanie oficiálnych, nami stanovených prekážok a na konci položí viac otázok ako riešení.

 

  Ideou návrhu je vypInenie priestoru pavilónu obsahom textu zákona o územnom planovaní stavebnom poriadku. Jednotlivé časti tohto zákona budú transponované na ľahkú tkaninu a ukotvené v bočných stenách po celej dĺžke vnútorného priestoru tak, aby vznikol dojem celistvých bariér. Prechod medzi jednotlivými časťami zákona (bariérarni) bude umožnený v presne definovaných miestach. Tieto miesta sú zároveň miestami na časovej osi, kde nastala konkrétna zmena zákona. Postupným prechádzanim jednotivýrni časťami sa návštevník dostane do otvoreného priestoru, ktorý predstavuje výnimku v zákone (časť zákona o drobných stavbách do 25m2 zastavanej plachy a 5m výšky).

  Obsah stavebného zákona v jeho konsolidovanom znení so všetkými novelami a úpravami je prenesený do priestoru pavilónu

a b c d

Jeho jednotivé časti sú rozdelné na formáty, ktoré odpovedajú prierezu vnútorného priestoru. Vzniknutých 17 formátov vytvorĺ 18 traktov, ktorými bude potrebné postupne prejsť

V rámci "hmoty" zákona sa bude nachádzať voľný príestor o rozrneroch 5x5x5 rnetrov, ktorý odpovedá definícii zákona o drobných stavbách.

   Formáty zevesených textílií budú o rozmeroch 10x6 metrov. Prechod medzi jednotlivýnni bariérami bude tvoriť jednoduché narezanie textilie v danom mieste. Formáty, ktoré budú vytvárať voľný priestor, budú nnať výrez o rozmeroch 5x5m. Základná farba textílie je uvažovaná biela, textová potlač čierna. Uchytenie jednotlivých plachiet je uvažované pomocou kotviacich systémov priamo do bočných stien. Kotváci systém bude tvoriť hák s okom, lanko, kladka so závažim na napinanie. Textílie buclú uchytené iba na hornej hrane, jednotlivé časti budú voľne visieť, podlaha nebude dotknutá.

e f

  Plošné obmedzenie, ktoré vyplýva zo stavebného zákona je 25m2. Vyčlenenie tejto plochy z celkovej výmery pavilónu umožni vytvorenie voľného ostrova v rámci inštalácie.  

    Pôdorysné rozmiestnenie prechodov medzi jednotlivými časťami stavebného zákona priamo odpovedá vývoju tohto nariadenia. Od roku 1976 do roku 1990 pretrval zákon vo svojej pôvodnej podobe, od roku 1990 do 2015 bolo v zákone postupne vykonaných 38 zmien. Návštevník vstupuje do priestoru s jedinou možnosťou prechodu medzi bariérami. S postuporn času možnosti na prechod pribúdajú, sú však špecificky rozmiestnené, čím vzniká dojem priestorového labyrintu.

125m

3

Predpis č.50/1976 Zb.

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

g

    Výškové obmedzenie, ktoré vyplýva zo stavebného zákona je zároveň výškovým ohraničením voľneho priestoru v rámci inštalácie_vzniká prázdny kubus 5x5x5m_125m3.

    lnštalácia počita s jednosmernýrn prechodorn ľudí pavilónom. Cez hlavný vstup sa návštevníci dostávajú na začiatok labyrintu, po jeho prechode vychádzajú z pavilónu vedľajšim vstupom na jeho zadnej strane. Priestor medzi jednotlivými deliacimi závesmi je široký 0,85m. Tento rozmer je plne postačujúci na prechod jednej osoby. Nakoľko však bude textília zavesená iba na hornej hrane, bude umožnené jej poodhrnutie a následné rozšírenie chodby medzi jednotivýrni časťarni zákona. Predpokladá sa, že už samotný pohyb návštevníkov prechádzajúcich expozíciou vyvolá určitý pohyb textílie, jednotlivé časti zákona tak budú pružné, nestále a ohybné.